Arhitekt ja Insener OÜ

Menu
kasutusluba

Arhitekt ja Insener OÜ

info(at)arhitektjainsener.com

+372 5306 1181

Kasutusluba

kasutusluba

Kontrollime ehitise üle ning aitame saada kasutusloa.

Olulisemad dokumendid mida soovitakse:

Ehitise audit.

Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine. Kui puudub hoone telgede mahamärkimise akt või ehitise mahamärkimise akt. Teostusmõõdistus.

Elektripaigaldise audit. Elektrisüsteem peab olema kontrollitud vastava ala spetsialistide poolt.

Korstnapühkimise akt.

Allpool pikem jutt mida vaja teha kasutusloa taotlemiseks.

Ehitusluba

Ehitusluba, mis väljastati ennem ehitamise algust omavalitsuse poolt. Ehitusluba võimalik kontrollida ehitisregister kodulehelt www.ehr.ee – Otsi ehitis. Aadressi järgi otsida soovitav ehitis.

Maja projekt

Projekt mille järgi maja ehitati.

Eriosade projekt

Eriosade projektid (olemasolul): elektriprojekt, vee ja kanalisatsiooni projekt, küttesüsteemi projekt, ventilatsiooni projekt, gaasipaigaldise projekt, nõrkvoolu projekt (turvasüsteem), tulekustutussüsteemi projekt.

Ehitamise dokumendid

Kõikvõimalikud dokumendid mis ehitustegevusest on olemas:

–          Ehitustöödepäevik

–          Kaetud tööde aktid

–          Fotod ehitamisest

–          Koosolekute protokoll

–          Vundamendi mahamärkimise akt

–          Projekti muudatused

–          Korstna läbiviigu joonised

–          Ehitusprügi utiliseerimise dokumendid

Ehitise audit

Ehitise audit on vajalik kui ehitustegevusest puuduvad ehitustööde päevik ja kaetud tööde aktid.

Ettevõtjat võimalik otsida või kontrollida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatavast majandustegevuse registrist

www.mkm.ee – majandustegevuse register või otse majandustegevuse registri kodulehelt https://mtr.mkm.ee/ – otsing – ettevõtja otsing – tegevusala – ehitise audit (alaliik ehitus).

Kontrollaktid

Valminud ehitis kontrollitakse üle pädevust omavate spetsialistide poolt, kes väljastavad nõuetekohased tunnistused või kontrollaktid:

–          Elektripaigaldise audit, mille tulemusel väljastatakse elektripaigaldise auditi tulemused. Pädeva ettevõtja leiab Eesti Akrediteerimiskeskus kodulehelt www.eak.ee – akrediteeritud asutused / laborid – inspekteerimisasutused ja katselaborid. Ettevõtjat võimalik otsida või kontrollida veel ühest kohast: Majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi hallatavat majandustegevuse register www.mkm.ee – majandustegevuse register või otse majandustegevuse registri kodulehelt https://mtr.mkm.ee/ – otsing – ettevõtja otsing – tegevusala – mõõte- ja teimilaborina tegutsemine ja elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostaja (alaliik tööstus).

Elektripaigaldise kontrollija peab omama kahte pädevust või tellida tööd erinevate ettevõtete käest kes omavad pädevust.

–          Maamõõtja poolt tehtud vundamendi mahamärkimise akt, maja teostusjoonis, hoone koordinaatidega (ülesmõõtmisjoonis), koos krundi piiri ja kõigi krundil olevate hoonete ja rajatiste (vesi, kanalisatsioon, elekter jne) äranäitamisega. Maamõõtjat võimalik otsida või kontrollida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatavast majandustegevuse registrist https://mtr.mkm.ee/ – otsing – ettevõtja otsing – tegevusala – ehitusuuringud (alaliik ehitus).

–          Korstnapühkimise akt. Aktis peab olema kirjas tehtud tööd ning hinnang küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta. Korstnapühkijat võimalik valida MTÜ Eesti Korstnapühkijate koda kodulehelt www.korsten.ee

–          Joogivee mikrobioloogiline analüüs. Puurkaevu olemasolul puurkaevu pass. Joogivee analüüsi üks võimalik tegemise koht on Terviseamet, koduleht www.terviseamet.ee – Laborid – Kesklabor – Joogivee analüüsid ja hinnad. Enamjaolt piisab tavakontrollist. Tervisekaitse labori asukoht Tallinnas Kotka 2.

Puurkaevu olemasolul kuid passi puudumisel tuleb pöörduda puurkaevu tegeva ettevõtja poole kes aitab olukorda lahendada. Vastavad spetsialistid on üles rivistatud Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee - Hüdrogeoloogliste tööde litsentsiomanikud (otsingusse).

Puurkaevu registris olemasolu on võimalik kontrollida Keskkonnaministeeriumi hallatavast Keskkonnaagentuurist http://register.keskkonnainfo.ee – teemad valdkonnapõhiselt – vesi – puurkaevud.

–          Gaasipaigaldise kasutusele eelnev tehniline kontroll. Kontrolli võib teostada Gaasiseadme ja -paigaldise tehnilise kontrolli teostamine tegevusala omav ettevõtja. Hetkel on Eestis üks firma kellel on pädevus kontrolli teostada Inspecta Estonia OÜ www.inspecta.com/et/

–          Energiamärgise koopia tuleb kasutusloa taotlemisel esitada nendele sisekliima tagamisega hoonetele, millele on ehitusluba väljastatud pärast 1.jaanuari 2009.a.

Ehitusosade paberid

Ehitamise tehnilised dokumendid peavad olema originaalid või dokumendi väljastaja, ehitustoote importija, ehitise omaniku või kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad.

Ehitusosade paberid: paigaldusjuhendid, kasutusjuhendid ja vastavustunnistused, sertifikaadid järgmistele hoones kasutatud osadele:

–          Küttekehad katel, kamin, saunakeris, päikesepaneel

–          Korsten ja selle osad, moodulkorstnad

–          Dokumendid küttesüsteemi kohta– korstna, kütteseadmete ja küttekollete nõuetekohase paigaldamise kohta – kaetud tööde akt või paigalduse akt (kus on kirjas kes ehitas, mis aadressil, mis tooteid ja materjale on kasutatud erinevates kohtades, s.h suitsukorstnate läbiviikude skeem-teostusjoonis korstna lõikest, kus on näha läbiviigud vahe-, katuslagedest ja katustest, kasutatud toodete – kamina südamik, suitsutoru ja korsten ja materjalide – isolatsioonivillad, vuugitihendid jne. sertifikaadid või deklaratsioonid koos paigaldus ja kasutusjuhistega )

–          Tuletõkkeuksed ja –aknad. tuletõkketarindite, luukide ja uste sertifikaadid või toodetel nõuetekohaste märgistuste olemasolu (tuletõkke sektsioonide puhul)

–          Tulekaitsematerjalid

–          Elektrimaterjalid

–          Ventilatsiooni tehnika ja materjalid

–          Kandekonstruktsiooni materjalide paigaldusjuhendid ja vastavustunnistused, teras- ja betoonkonstruktsioonid

–          Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kuuluv tehnika ja materjalid, reoveemahutid, puhastusseadmed

Lepingud

Ehitise kasutamiseks sõlmitud elektri leping, vee ja kanalisatsiooni leping ,prügiveo leping, maagaasi tarnijaga leping.

Mida veel

Asjad mida võidakse soovida, et ehitisel on olemas või tehtud:

tulekustuti, lipu hoidja, piirdeaed kui projektis on näidatud, parkimiskohad, välisvalgustus. Teised hooned kinnistul valmis ja registris. Maja raamat, kasutus- ja hooldustööde päevik.

Kasutusluba ja selle taotlus

Kasutusloa taotluse vormi koos lisadega saab alla laadida ehitisregister kodulehelt

www.ehr.ee – Teated- Taotluste ja teatiste vormid

Kasutusluba, taotlus ja lisad tuleb allkirjastada omaniku poolt.

Riigilõiv

∫3313.Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi. [RT I, 23.03.2015, 3 – jõust. 01.07.2015]

∫3314.Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

(3) Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi. [RT I, 23.03.2015, 3 – jõust. 01.07.2015]

 

On palju paberitaga tegelemist ja lõpptulemuseks on kasutusloaga ehitis.